Vad gör projektet Alla Röster?

Alla Rösters verksamhet är uppbyggd kring workshops där unga nyanlända får skapa fritt genom medieproduktion.

Varför medieproduktion?

I media ser vi ofta unga nyanlända nämnas som en anonym grupp, siffror eller statistik. Alla Röster är en plattform där unga själva får skildra sina verkligheter, drömmar och fantasier. Projektet tar avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Genom enkla verktyg som film, foto eller ljud skapar vi berättelser, och låter deltagarna själva skapa sina historier. Detta kan tyckas vara något enkelt och rentav självklart, men verkligheten ser annorlunda ut för unga och i synnerhet för många unga nyanlända. När vi hör om unga nyanlända i media beskrivs de ofta i grupp, utifrån siffror och statistik men sällan som enskilda individer med erfarenheter, drömmar och åsikter.

Bild från pilotworkshop i Sollentuna våren 2017.

Unga nyanlända måste få ta mer plats

För att kunna ta del av samhällsdebatten, vara med och påverka den och göra sin röst hörd så måste vi börja med att sänka trösklarna för unga nyanlända att synas och höras. Av samma anledning som vi frågar en sakkunnig i ett specifikt ämne måste vi fråga unga nyanlända i frågor som berör dem och deras liv. Delaktighet och inflytande samt möjlighet att påverka sina egna livsvillkor är en av demokratins mest grundläggande förutsättningar.

På Ung Media jobbar vi mot den åldersmaktsordning som bygger på normen att kunskapen, det rätta beslutsfattandet och de legitima livserfarenheterna tillhör vuxenlivet och inte de som definieras som unga. I projektet Alla Röster jobbar vi specifikt med unga nyanländas rätt att höras och synas.

Alla Röster låter unga nyanlända ta makten över det ordet. Ord som är ett verktyg för att beskriva verklighet, drömmar och fantasi och förmedla denna bild till andra.

Publicerades 22 juni, 2017 Uppdaterades 24 april, 2018

Innehållet skapades av

Projektgruppen